1. അധരപുടം

    1. നാ.
    2. പുടരൂപത്തിലുള്ള അധരം, മണിച്ചെപ്പിൻറെ മൂടിപോലുള്ള അധരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക