1. അധരമധു, -യൂഷം

    1. നാ.
    2. അധരത്തിലെ മധു, അധരരസം, അധരാമൃതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക