1. അധരവസ്തി

    1. നാ.
    2. ഗുദംവഴി ചെയ്യുന്ന വസ്തി പ്രയോഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക