1. അധരാംബരം

    1. നാ.
    2. അടിവസ്ത്രം
    3. മുണ്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക