1. അധരാഞ്ചി

    1. നാ.
    2. അധോദിക്ക്, ദക്ഷിണദിക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക