1. അധരാനുകമ്പ

    1. നാ.
    2. വാക്കിൽ മാത്രമുള്ള സഹതാപപ്രകടനം (ആംഗലശൈലി)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക