1. അധരാരണി

    1. നാ.
    2. യാഗാഗ്നി കടയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് അരണിക്കമ്പുകളിൽ താഴത്തേത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക