1. അധസ്തന

    1. വി.
    2. ഏറ്റവും താഴെയുള്ള
    3. മുമ്പിലുള്ള, കീഴിലുള്ള, കഴിഞ്ഞ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക