1. അധസ്തലം

    1. നാ.
    2. താണസ്ഥലം, താഴത്തെ പ്രദേശം, അടിഭാഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക