1. അധസ്തസ്വരം

    1. നാ. ഭാ.ശാ.
    2. നാവ് പ്രകടമായി ഉയർത്താതെ ഉച്ചരിക്കുന്ന സ്വര. ഉദാ: "അ"

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക