1. അധസ്താത്, -ൽ

    1. അവ്യ.
    2. താഴെ, അധോഭാഗത്ത്, കീഴെ, കീഴ്ഭാഗത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക