1. അധസ്ഥിത

    1. വി.
    2. താഴേക്കിടയിലുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക