1. അധാരണക

    1. വി.
    2. താങ്ങിനിറുത്താൻ കഴിവില്ലാത്ത
    3. ലാഭമില്ലാത്ത, പ്രതിഫലമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക