1. അധികപ്പറ്റ്

    1. നാ.
    2. ആവശ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞുള്ളത്
    3. കൂടുതലായി പറ്റിയിട്ടുള്ളത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക