1. അധികപ്പെടുക

    1. ക്രി.
    2. അധികമാകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക