1. അധികപ്രസംഗം

    1. നാ.
    2. മര്യാദവിട്ട സംസാരം, ധിക്കാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക