1. അധികാരം

  1. നാ.
  2. മേൽനോട്ടം, ആധിപത്യം, ഭരണാവകാശം, വ്യക്തികളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനും നിയോഗിക്കാനും ശിക്ഷിക്കാനും മറ്റും വ്യവസ്ഥാനുസാരം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ശക്തി
  3. കോയ്മ
  4. അവകാശം, അനിഭ വാവകാശം
  5. അർഹത, യോഗ്യത
  6. ഒരു പ്രബന്ധത്തിൻറെ വിഭാഗം
  7. അംശം, പകുതി, പ്രവൃത്തി, താലൂക്കിൻറെ ഒരു വിഭാഗം, സംബന്ധം, പരാമർശം
 2. അതിഖരം

  1. നാ.
  2. ഓരോ വർഗത്തിലെയും രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം, ഖ, ഛ, ഠ, ഥ, ഫ എന്നിവ. (ഖരങ്ങളെക്കാൾ ഖരത്വം ഏറിയിരിക്കുന്നതിനാൽ.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക