1. അധികാരപദാർഥം

    1. നാ.
    2. തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീപദ്മനാഭസ്വാമിക്ഷേത്രത്തിൽ എട്ടരയോഗക്കാരുടെ കീഴിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക