1. അധികാരപ്പെടുത്തുക

    1. ക്രി.
    2. അധികാരം കൊടുക്കുക, ചുമതലപ്പെടുത്തുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക