1. അധികാരപ്രേമത്ത

    1. വി.
    2. അധികാരം കൊണ്ടു മദിച്ച
    3. അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കെ പ്രമാദം സംഭവിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക