1. അധികോൺ

  1. നാ.
  2. സമകോണിനെക്കാൾ വലിയ കോൺ, ബൃഹത്കോൺ
 2. അതിഗുണ

  1. വി.
  2. വിശേഷഗുണങ്ങൾ ഉള്ള
  3. ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച
  4. ഒരു ഗുണവുമില്ലാത്ത
 3. അധിഗുണ

  1. വി.
  2. അധികഗുണമുള്ള, സദ്ഗുണമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക