1. അധികൻ

    1. നാ.
    2. ഉയർന്നവൻ, ശ്രഷ്ഠൻ
  2. അതിഘ്ന

    1. വി.
    2. ഏറ്റവും നാശകരമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക