1. അധികർദ്ധി

    1. വി.
    2. അധികം സമ്പത്തുള്ള, അധികസമ്പന്നനായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക