1. അധികർമം

    1. നാ.
    2. മേൽനോട്ടം
  2. ആദികൂർമം

    1. നാ.
    2. വിഷ്ണുവിൻറെ ദശാവതാരങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തേത്. ഭൂമിയെ താങ്ങിക്കൊണ്ടു നിൽക്കുന്നതായി സങ്കല്പം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക