1. അധികർമകൃത്ത്

    1. നാ.
    2. മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ആൾ, കങ്കാണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക