1. അധിഗമനീയ

    1. വി.
    2. അധികമിക്കാവുന്ന, പ്രാപിക്കാവുന്ന, അഭ്യസിക്കത്തക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക