1. അധിഗുണ

  1. വി.
  2. അധികഗുണമുള്ള, സദ്ഗുണമുള്ള
 2. അതിഗുണ

  1. വി.
  2. വിശേഷഗുണങ്ങൾ ഉള്ള
  3. ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച
  4. ഒരു ഗുണവുമില്ലാത്ത
 3. അധികോൺ

  1. നാ.
  2. സമകോണിനെക്കാൾ വലിയ കോൺ, ബൃഹത്കോൺ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക