1. അധിചരണം

  1. നാ.
  2. മീതേകൂടിയുള്ള നടപ്പ്
  3. ബലാത്സംഗം
 2. അതിചരണം

  1. നാ.
  2. ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ചെയ്തത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക