1. അധിജിഹ്വ

    1. നാ.
    2. അണ്ണാക്ക്
    3. നാക്കിലോ അണ്ണാക്കിലോ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുതരം വീക്കം, ഒരു തൊണ്ടരോഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക