1. അധിജ്യകാർമുകൻ, -ധന്വാ(വ്)

    1. നാ.
    2. ഞാണേറ്റിയ വില്ലോടുകൂടിയവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക