1. അധിതല്പം

    1. അവ്യ.
    2. കിടക്കമേൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക