1. അധിദന്തം

    1. നാ.
    2. പല്ലിനുപുറമേ വളരുന്ന വേറൊരു പല്ല്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക