1. അധിദീധിതി

    1. വി.
    2. ദിവ്യശോഭയുള്ള, അത്യധികം കാന്തിയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക