1. അധിദേവത

    1. നാ.
    2. ആധിപത്യമുള്ള ദേവത, രക്ഷാദേവത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക