1. അധിദേവൻ

  1. നാ.
  2. അധിദേവത
 2. അതിദേവൻ

  1. നാ.
  2. എല്ലാദേവന്മാരിലും വച്ച് ശ്രഷ്ഠൻ, ശിവൻ
 3. ആദിദേവൻ

  1. നാ.
  2. ശിവൻ
  3. വിഷ്ണു
  4. ബ്രഹ്മാവ്
  5. സൂര്യൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക