1. അധിദൈവം

    1. നാ.
    2. അധിഷ്ഠാനദേവത, പരദേവത
    3. പരമാത്മാവ്, ഭൗതികവസ്തുക്കളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദിവ്യചൈതന്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക