1. അധിദൈവിക

    1. വി.
    2. ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച, അധ്യാത്മികമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക