1. അധിനയിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. അകറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുക
    3. വർധിപ്പിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക