1. അധിനായം

    1. നാ.
    2. സുഗന്ധം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക