1. അധിപ്രജം

    1. അവ്യ.
    2. പ്രജകളെ അധികരിച്ച്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക