1. അധിഭൂതം

    1. നാ.
    2. പരമാത്മാവിൻറെ മൂന്നു ഭാവങ്ങളിലൊന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക