1. അധിഭൂവ്

    1. വി.
    2. അധിപനാകുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക