1. അധിമന്ഥനം

    1. നാ.
    2. തീയുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി (രണ്ടു കമ്പുകളോ മറ്റോ) കൂട്ടിയുരയ്ക്കൽ
    3. അപ്രകാരം ഉരയ്ക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നത്, ഉദാ: അരണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക