1. അധിമാത്ര

    1. വി.
    2. അളവറ്റ, വളരെ അധികമായ
  2. അതിമാത്ര

    1. വി.
    2. മാത്രയെ അതിക്രമിച്ച, ആവശ്യത്തിലധികമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക