1. അധിമാസം

    1. നാ.
    2. ഒരു ദിവസം അധികം വരുന്ന മാസം
    3. രണ്ടു കറുത്തവാവുകൾ വരുന്ന സൗരമാസം, അപ്രകാരമുള്ള രണ്ടു കറുത്തവാവുകൾക്കു മധ്യേ വരുന്ന ചാന്ദ്രമാസം
    4. മൂന്നു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ അധികപ്പെട്ടു വരുന്ന ചാന്ദ്രമാസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക