1. അധിരുക്മ

    1. വി.
    2. സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക