1. അധിരുഹ്യ

    1. അവ്യ.
    2. അധിരോഹണം ചെയ്തിട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക