1. അധിരൂഢ

    1. വി.
    2. അധിരോഹണം ചെയ്ത, മുകളിൽ കയറിയ
    3. വർധിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക