1. അധിവക്താവ്

  1. നാ.
  2. വേറൊരാൾക്കു വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവൻ, വക്കീൽ
  3. പ്രഭാഷകൻ
 2. അതിവക്താവ്

  1. നാ.
  2. അധികം സംസാരിക്കുന്നവൻ. (സ്ത്രീ.) അതിവക്ത്രി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക