1. അധിവസസ്സ്

    1. നാ.
    2. ശരീരമാകെ മറയ്ക്കുന്ന മേലുടുപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക